6. kerroksen sisäilma / The indoor airquality of 6th floor

Viime viikon kiinteistökokouksessa kävi ilmi kirjastohenkilökunnan huoli 6.kerroksen sisäilmasta. Tietojemme mukaan myös opiskelijat ovat raportoineet systemaattisesti sekä 6. kerroksen että 3. kerroksen huonosta sisä-ilmasta jo pidemmän aikaa.

Sofianlehdonkadun toimipisteen työsuojeluvaltuutetun Jukka Jonnisen mukaan Swecon mittauksissa käy ilmi, että 6. kerroksessa on paikallisesti merkittävää mikrobivaurioita: bakteereja ja hometta yli raja-arvojen. Lisäksi 6. kerroksessa raportoitiin epäedullisia paine-olosuhteita. Metropolian työterveyslääkäri ja työsuojeluvaltuutettu ohjeistivat kiinteistökokouksessa, että kenenkään ei pitäisi viettää pitkiä aikoja kyseisissä tiloissa nykyisessä kunnossa. Alla oleva kuva on työsuojeluvaltuutetun tekemä viitearvio 6. kerroksen sisäilman  mittaustuloksista.


Kiinteistökokouksessa sovittiin, että tällä viikolla 6. kerroksessa tehdään ilmansäätöjä, joiden pitäisi helpottaa. Lisäksi kokouksessa ehdotettiin ilmanpuhdistimien hankkimista kirjastotilaan. Opiskelijoidemme edunvalvontavastaavat Nimo ja Kaarina muistuttivat kuitenkin, että samassa kerroksessa on Megora ja kaksi atk-luokkaa, johon olisi myös erityisen tärkeää saada ilmanpuhdistajia mahdollisimman pian.

Siihen mennessä toivomme, että opiskelijat oleskelevat vain väliaikasesti 6. kerroksessa – ei pitkiä aikoja. Olemme myös neuvotelleet teille uuden sisäilmainfon kevään aikana, jonka ajankohta selviää pian.  Koulu on lupautunut tiedottamaan teille hyvissä ajoin seuraavan sisäilmainfon ajankohdan. Kiinteistökokouksessa päätettiin myös, että tuleva sisäilma-info tehdään opiskelijaystävälliseksi, jossa on paikalla mm, opiskelijaterveydenhuolto.

Terkuin,

Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

 

In English

Last week’s campus property meeting revealed the concerns of the library staff about indoor air in the 6th floor. According to our knowledge, students have also systematically reported about bad quality indoor air in both the 6th floor and the 3rd floor for a long time.

According to Jukka Jonninen, the Occupational Safety and Health Inspector at the Sofianlehdonkatu campus, Sweco’s measurements show that on the 6th floor there are locally significant microbial lesions: bacteria and mold above the limit values. In addition, unfavorable pressure conditions were reported on the 6th floor. The Metropolia Occupational Health and the Occupational Safety Officer instructed in the property meeting that no one should spend long periods in those premises due to their current state. The figure below is an estimate by the Occupational Safety and Health Authority on the results of the indoor air measurement in the 6th floor.

 

 

 

 

At the Real Estate Meeting it was agreed that during this week there will be made some air adjustments in the 6th floor, which should make things slightly better. In addition, the meeting proposed to purchase air purifiers in to the campus library. However, Nimo and Kaarina, the heads of advocacy for our students, pointed out that on the same floor there’s Megora and two computer classes and it would be particularly important to get air cleaners in them as well as soon as possible.

Until then, we hope that students will only stay temporarily in the 6th floor – not for too long periods of time. We have also been negotiating a new indoor air info session during the spring, the time will be soon be informed. The school has agreed to inform you in good time of the time of the next indoor air info session. At the meeting, it was also decided that future info will be made student-friendly, for example, student health care will be present at the info.

Best wishes,

Nimo and Kaarina

Head of Advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B students Soffa Ry

Jatkoa Soffarin ruokailusta/ Further more about Soffari dining

Edunvalvontavastaavat Nimo ja Kaarina osallistuivat 7.3.2018 Sofianlehdonkadun kiinteistökokoukseen. Kiinteistökokouksessa keskusteltiin mm. kampuksemme ruokailusta, josta on tullut opiskelijoilta paljon palautetta. Keskusteluun osallistui Metropolian kiinteistöpalveluiden edustaja, henkilökunnan edustajia, Metkan edunvalvontatiimin Linnea, Sodexon ravintola- ja siivousvastaavat sekä Soffarin kiinteistön omistajan edustaja.

Mitä tapahtuu nyt?

– Olemme ehdottaneet tehokkaampaa ruokailuaikojen porrastamista, jottei syntyisi liiallista ruuhkautumista ruokailutilaan. Metropolian henkilökunta aikoo tähän kiinnittää enemmän huomiota, jotta porrastus onnistuu. Muistutamme kuitenkin myös opiskelijoita pitämään kiinni lukujärjestykseen merkitystä oman ryhmän ruokailuajasta, koska silloin sitä ruuhkautumista ei synny niin paljoa.

– Lohduttavaa on myös se, että monen opiskelijan harjoittelujakso ajoittuu kevätlukukauden myöhemmälle periodille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ruokailutilan kävijämäärä laskee maaliskuun jälkeen ja ruuhkat rupeavat helpottumaan.

 

Entä myöhemmin?

– Esitimme ehdotuksen ruokailutilan laajentamisesta joko liikuntasaliin tai 1.kerroksen opetustiloihin. Tällöin saisimme lisätilalla ratkaistua nykyisen tilan ahtauden, melun, jatkuvan kiiren ja pitkät jonot. Ruokailutilan laajentamista pidettiin kiinteistökokouksessa periaatteessa mahdollisena, mutta käytännön järjestelyt vaativat lisäselvittelyä. Mikäli laajentaminen onnistuu, tulisi se tapahtumaan liikuntasaliin syksyllä 2018. Kuulemme asiasta lisää seuraavassa kiinteistökokouksessa 7.5.2018.

Kiinteistökokouksen lisäksi olemme muistuttaneet Metropolian henkilökuntaa tekemään parempaa yhteistyötä ruokalumme järjestävään Sodexon kanssa ruokailijamäärien ilmoittamisesta. Tulevaisuudessa toivomme, että elämme sellaisessa täydellisessä tilanteessa, jossa ruoka ei koskaan pääse loppumaan kampuksellamme. Mikäli sinulla on kuitenkin vielä ruokaan koskevaa palautetta, kehotamme teitä ottamaan meihin yhteyttä tai laittamaan suoraan Sodexolle palautetta.

Edunvalvontavastaavat ovat seuraavan kerran tavattavissa ti 13.3.2018 klo 12 eteenpäin Soffan kopilla. Nähdään silloin!

Terkuin,

Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

IN ENGLISH

The heads of advocacy Nimo Samatar and Kaarina Koistinen participated in the real estate meeting 07 of March 2018. In the meeting we discussed about  dining hall and eating among other things beacuse students have given lot of feedback about that. There was agent of real-estate services, agent of Metropolia staff, Metkas agent of advocacy, agent of Sodexo restaurant and cleaning services and agent of Sofianlehtos real estate owner.

What happens now?

– We proposed more effective scheduling of lunch, so that there will not be too many people at the same time. Metropolia staff will pay attention to that more so that scheduling will work out. We also remind students to go eating when there is their scheduled time for eating so that there is not so many people at the same time.

– It is also comforting that many working practices take place during the later period of springsemester. This means there will be less students eating after March and backlop will ease.

What about later?

-We proposed that luch hall should be extended either to sport hall or to classes of the first floor. That would solve the problem of the current problems of the dinette: crush, noise, ongoing hurry and long queues. In principle, idea of extension seemed possible but the practical arrangements need more settling. If everything goes well, the extension will happen to the sport hall during the autumn 2018. We will hear more on the next meeting 7th of May 2018.

Apart from the meeting we have reminded Metropolia staff to co-operate about amount of students possibly eating better with Sodexo which organizes the lunch.  In the future we hope that we live in the perfect situation where food never ends in our campus. If you still want to give feedback about lunch, we advise you to contact us or give feedback straight to Sodexo.

Heads of advocacy are next time available on tue 13th of March from 12pm onwards in the KOPPI of Soffa ry. See you then!

Greetings

Kaarina Koistinen and Nimo Samatar

Heads of advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B

Soffarin ruokailu / Dining in our campus

Sofianlehdonkadun 5 B toimipisteen ruokailu on puhuttanut opiskelijoitamme viime aikoina. Soffan edunvalvontavastaavat Kaarina ja Nimo ovat teitä kuulleet ja tehneet omaakin havaintoa ruokailun epäkäytännöllisyydestä. Olemme sen vuoksi kirjanneet ylös seuraavanlaiset palautteet:

(Nämä palautteet on viety sähköpostitse myös koulun henkilökunnan, Sodexon sekä kiinteistöpalveluista vastaavien henkilöiden tietoisuuteen)

Tila

Ruokailutila on liian pieni. Opiskelijat syövät ahtaissa tiloissa, jossa joutuu istumaan miltein selkä selkää vasten vieruspöydän ruokailijan kanssa. Ahtaassa tilassa on vaikea liikkua ja se aiheuttaa myös turvallisuusriskejä esimerkiksi astiaston tippumista.

Melusta kärsivät monet opiskelijat. Ruokailu on ainoa pitkä tauko koulupäivänä, jolloin tulisi olla aikaa rauhoittua tuntien välissä. Melu johtuu osittain liian pienestä tilasta, jolloin ruokailijoiden tavalliset keskustelut muuttuvat suureksi puhemölinäksi. Osa opiskelijoista ovat melulle herkkiä, ja he toivoisivat rauhallista tilaa, jossa ruokailla. Melu nostaa muidenkin kuin herkkien ihmisten stressitasoa, mikä ei paranna keskittymistä myöhemmillä oppitunneilla.

Jatkuva kiire ja pitkät jonot. Jonot ovat pitkiä, jolloin kohtuuttoman suuri osa ruokatauosta menee jonottamiseen. Syömään päästyään täytyy opiskelijan syödä kiireesti ehtiäkseen seuraavalle tunnille, ja lisäksi vapauttaakseen paikan seuraavalle ruokailijalle. Ei ole mielestämme kohtuullista, että ruokaa joutuu hotkimaan. Mielestämme jokaisen opiskelijan tulisi saada ruokailla rauhassa ja myös nauttia maksamastaan ruuasta.

Ehdotuksemme tilaan koskeviin haasteisiin on ruokailutilan laajentaminen liikuntasaliin lounaan ajaksi. Koemme, että lisätilalla saisimme ratkaistua melun, kiireen, pitkät jonot ja ahtauden nykyisessä ruokailutilassa. Lisäksi liikuntasali ei ole opetuskäytössä lounaan aikana, joten se olisi vapaana muuhun käyttöön. Käytännölliset jutut, kuten kenkien ottaminen pois liikuntasalissa ei mielestämme ole pätevä syy miksei liikuntasalia voisi käyttää hyödyksi ruokailutilana lounaan ajan.

Mikäli laajentaminen liikuntasaliin lounaan ajaksi ei onnistu, voitaisiin 1.kerroksen luokkatiloja hyödyntää lounaan aikana. Tämä vaatisi kuitenkin sen, että astian palautuspiste olisi myös ensimmäisessä kerroksessa, jottei ruuhkautumista nykyisen ruokailutilan palautuspisteellä syntyisi tai opiskelijoiden lounas aika kuluisi täysin edes takaisin ramppaamiseen.

Ruoka

Ruoka loppuu. Ruoka on päässyt valitettavan usein loppumaan. Etenkin keitot ja kasvisvaihtoehdot loppuvat usein ennen aikojaan.

Erityisruokavaliot eivät ole onnistuneet. Erityisruokavaliot tilataan seuraavalle päivälle paperisella tilauslomakkeella, jotka ovat viimeaikoina olleet loppu tai pyydettäessä niitä ei ole löydetty.

Metropolian ja Sodexon on tehtävä parempaa yhteistyötä kampuksemme ruokailun suhteen, jotta ruoka ei pääse loppumaan. Koulun on tiedotettava opiskelijamääristä hyvissä ajoin ennen ruuan tilaamista, jottei synny tilanteita, jossa ruoka loppuu ennenkun useat ehtivät syömään. Erityisruokavalioiden toteutuminen pitäisi olla ehdoton prioriteetti. Tilaussysteemiä on kehitettävä palvelevammaksi esimerkiksi sillä, että opiskelija saa yhdellä lomakkeella tilata erityisruokavaliotaan jo muutamalle päivälle. Tilauslomakkeiden loppuminen ei voi olla syy, miksi erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija jää ruokailematta.

Keskiviikkona 4.3. järjestetään kampuksemme kiinteistökokous, jossa edunvalvontavastaavat aikovat etenkin tilaan kohdistuvat palautteet ja ehdotukset ottaa jälleen esiin. Meistä on ehdottoman tärkeätä, että ruokailumme tehdään kohtuulliseksi ja opiskelijoidemme palautteet saavuttavat muutoksen ruokailuumme. Palaamme asiaan kiinteistökokouksen jälkeen – toivottavasti hyvin uutisin.

Terkuin,

Nimo ja Kaarina

Edunvalvontavastaavat

Sofianlehdonkatu 5 B opiskelijat Soffa Ry

in ENGLISH

Our students have been worried about dining in our campus. Soffa’s head of advocacy Nimo and Kaarina heard your feedbacks about it and made also their own absorvations. Here are some of the feedback we wrote down:

(these feedback have been emailed to school's staff, sodexo and the property department of our campus)

space

The dining area is too small. Students are eating nearly back against next table’s diners back. It’s hard to move around the dining area and it causes security risks. For example you can drop a knife trying to get out of your seat.

Students are suffering from the noise. Lunch break is the only break that is long enough for students to relax in between classes. This is not happening in our dining area, because of the constant noise of too many people in a too little space – having normal conversation that turns into this huge noise. Some of our students are noise sensitive and would like more calmer place to eat. The noise is also keeping stress levels up which can effect consontration on class later.

Constant rush and long ques. The ques in our dining area is way too long and students spends a lot of valueble lunch break time just queing for a meal. And when you get to have your meal, you are already in a rush for the next class and also to give the seat for the next diner. It’s unreasonable to make people gobble food like that. Everyone should have time to eat calmly and enjoy their meal that they paid for.

Our suggestion for these problems are expanding the dining area to the next rooms gymnasium area. This would solve problems off space, rush, lines and noise. Also the gymnasium area is not in use on lunch time which makes it perfect for other use. Practical things, like taking your shoes off before entering the gymnasium area isnt valid reason why we should’nt expand the dining area.

If expanding the space to dining area doesnt work, the school should think about expanding dining to first floors classrooms. This would require dish returning spot on the 1. floor, so the one in the current dining area would’nt get jammed.

food

Running out of food. The canteen has run out of food far too often lately. Specially soaps and vegetarian opsions has been finished before most of people have dined.

Special diets havent been succeeded. If you have a special diet like food allergies, you have to fill order form for next days dining. This has been a problem, because there havent been order forms available when in need or the staff couldnt find them.

Metropolia and Sodexo must do a better collaboration on dining in our campus. The school have to make sure that the canteen knows how many students will be dining in which day so there wouldnt be situations like food ending. Special diets must be a unconditional priority. The order form should be developed more so our students could order special diets for multible days a head. The order forms availability shouldnt be a reason why our students get to be without dining opportunity.

Wednesday 4.3. is our campuses property meeting, where our heads of advocacy will bring up these problems and solving suggestions once again. We think it’s very important that our dining problems get solved and these feedbacks from our students sparks a change in our dining. We will be raporting about the meeting once it’s done – hopefully with good news.

Best wishes,

Nimo and Kaarina

Head of Advocacy

Sofianlehdonkatu 5 B students Soffa Ry

 

 

 

 

 

 

Neuvottelu sisäilma-asioista / Meeting about indoor air quality

 

 Uuden hallituksen 2018 edunvalvontavastaavat Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen kävivät tänään tiistaina 6.2.2018 neuvottelua Soffarin tutkintovastaavien ja osaamisaluepäällikön kanssa – sisäilma-asiasta. Neuvotteluun osallistui myös Metkan edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula. Opiskelijoiden palautteen pohjalta olemme tehneet kolme parannusehdotusta, jotka tänään veimme henkilökunnan tietoon.

1. Parannetaan etäyhteysmahdollisuuksia – tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikkien opettajien tulee pyrkiä mahdollistamaan etäopiskelu niitä tarvitseville. Opettajakohtaista eroavaisuutta etäyhteyden järjestämiseen ei saa tapahtua. Lisäksi koulun hankintakielto ei saa olla este sille ettei etäopetus onnistu.

 

2. Sisäilmatiedote – koulun tulee tiedottaa paremmin mitä uusimmassa tutkimuksessa on löydetty. 22.12.2017 järjestetty sisäilma-info ei saavuttanut monia opiskelijoita, eikä ollut selkeäkielinen. Koulun täytyy mahdollistaa tiedote, joka on kaikkien opiskelijoiden ymmärrettävissä ja saavuttaa jokaisen opiskelijan. Tiedotteessa tulee käydä ilmi, mitä koulumme sisäilmatutkimuksissa on tullut esille ja miten opiskelijan tulee toimia sisäilmaoireita havaitessaan. Tämän lisäksi olemme pyytäneet selkeää ja yhtenäistä toimintamallia siihen miten henkilökunta jatkossa ohjeistaa huolestuneita opiskelijoita eteenpäin. Ohjeistuksen tulee olla helposti löydettävä myös sähköisesti.

 

3. Muutto-arvio Myllypuroon – olemme pyytäneet koulun selvittämään ja löytämään lopullisen muutto-arvion Soffarilta Myllypuroon. Realistinen muuttoarvio selkeyttää tilannettamme ja antaa toivoa, että viimeistään silloin muutamme pois Soffarilta. Selkeä aikataulu muutosta vähentää huolta opiskelijoidemme keskuudessa.

Neuvottelu sujui hyvin ja koemme tulleemme kuulluksi henkilökunnan toimesta. Nämä ovat ensimmäiset muutosehdotukset, jotka olemme vieneet perille omalta osaltamme. Toivoisimme jatkoa kohden, että kaikki opiskelijat toisivat esiin, jos syntyy muitakin ideoita asiaan liittyen. Olemme teitä varten ja teidän avuksi, joten mielellään kuulisimme teitä. Edunvalvontavastaavat päivystävät Soffan kopilla seuraavan kerran tiistaina 6.3 klo 11.45-12.15. Meihin voi olla toki muutenkin yhteydessä esimerkiksi sähköpostitse soffa.opy@gmail.com.

Terveisin,

Nimo Samatar

Kaarina Koistinen

Edunvalvontavastaavat

Soffa ry

 IN ENGLISH

The board’s new heads of advocacy Nimo Samatar and Kaarina Koistinen met with school’s staff about the indoor air quality in our school. There was Metka’s expert of advocacy Matti Tujula also in the meeting also. We’ve been receiving feedback from our students about the indoor air quality and today we brought them to staff’s knowing. Here’s the three propositions we gave to the school.

1. Better remote access for the studies – this means that teacher’s should make better remote access for all the students that needs it. There shouldn’t be any difference in the actions between teachers when talking about remote access. Also school’s purchase ban cannot be the reason why the remote access can’t be done.

2. Better briefing about the indoor air quality – the school must brief better about the indoor air quality to all students. There was an info on 22th of December 2017, but the info was not articulated the way that all the students could understand it. There should be a clear digital briefing that reaches every student, and that answers what has been found in our school. Also we asked for a brief on what to do if you suffer from the indoor air quality at our campus and that all teachers have coherent say on it.

3. Clear estimation time to the new campus in Myllypuro – we have asked the school to find and solve an estimated time for our move. When are we actually leaving to the new campus? The answer should be known by all students and it should be correct.

The meeting went well and we felt like the school has heard us on this situation. These are the first propositions we have made on our own behalf. We hope that from now on all students contact us, if there is anything else on this subject. We are for you and for your needs. You can find us, the head’s of advocacy, on Tuesday 6.3.2018 from 11.45 to 12.15 in Soffa’s office. You can also be in contact on email with us on – soffa.opy@gmail.com.

Best wishes,

Nimo Samatar

Kaarina Koistinen

Head’s of Advocacy

Soffa ry

METKAn edustajistovaalit / METKA’s Student Parliament Election

METKAn edustajistovaalien äänestys on alkanut! 25-paikkainen edustajisto päättää muun muassa jäsenmaksun ja liikuntapassin hinnoista, METKAn budjetista ja toimikuntien jäsenistä sekä valvoo valitsemansa hallituksen toimintaa. Äänestysaikaa on 15.11. asti. Äänioikeus on kaikilla METKAn jäsenillä.

Soffarin ehdokkaat ovat

 

Muut ehdokkaat ja äänestysohjeet löydät METKAn vaalisivulta:

http://metka.metropolia.fi/vaalit/fi

Edustajistovaalien Facebook-sivu:

https://www.facebook.com/events/166678440591948/

——————-

Voting for METKAs student parliament has begun! 25-seat student parliament decides on matters such as membership costs, METKA’s budget and selecting committee members and it also guides the work of METKA’s board. Voting ends on 15th of November. All members of METKA can vote in the election.

Candidates and how to vote on METKAs election page:

http://metka.metropolia.fi/vaalit/en/

Student parliament election on Facebook:

https://www.facebook.com/events/166678440591948/

Megorapäivystys 5.10.2017 / Megora service 5.10.2017

Megorapäivystyksessä pääsi tapaamaan Sofianlehdonkadun tutkintovastaavat, Kaija Kekäläisen (toimintaterapia), Mari Heiton (geronomi) ja Taina Konttisen (sosiaaliala), sekä Soffa ry:n edustuksen. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa uusintatenteistä, palautteen antamisesta, opetustyyleistä, kurssien sisällöistä, sisäilmaongelmista ja sen eteen tehdyistä korjaustoimenpiteistä sekä opiskelijoiden tasa-arvoisesta kohtelusta. Tutkintovastaavat haluavat rohkaista opiskelijoita ottamaan yhteyttä omaan tutoropettajaan, mikäli haluaa tukea opinnoissaan tai jotkin muut opiskeluun liittyvät asiat askarruttavat. Yhdessä tutoropettajan kanssa niihin voi miettiä ratkaisuja.

Edunvalvontajaosto 31.8.2017 / Advocacy meeting 31.8.2017

Torstaina 31.8.2017 järjestettiin vuoden neljäs ja samalla syksyn ensimmäinen edunvalvontajaosto. Tilaisuudessa vierailevana tähtenä oli Metropolian oppimisjohtaja Tapani Martti. Käsittelimme Metropolian palautejärjestelmää ja kerroimme, mitä toimipisteellemme kuuluu ja millaiset asiat opiskelijoita puhututtaa opinnoissaan.

Metropolian erilaiset palautemenetelmät:

 • PALAUTEKULTTUURI
 • OPINTOJAKSOPALAUTE
  • TUTKINTOVASTAAVA
  • OSAAMISALUEPÄÄLLIKKÖ
  • OPPIMISJOHTAJA
  • REHTORI
 • HOW U LEARN
 • PALAUTETTA PALAUTTEESTA
 • AVOP
 • OTK7
 • 4V-SUUNNITELMA
 • KARVI

Nopein ja suositeltavin palautteenantokeino on siis antaa sitä suoraan opettajalle opintojakson aikana. Mikäli kokee palautteen antamisen liian hankalaksi, apua voi pyytää myös Soffa ry:n hallituksen jäseniltä, jotka mielellään auttavat palautteen viemisessä eteenpäin ja suoraan opettajallekin vielä opintojakson ollessa käynnissä. Tarvittaessa palautetta voi käydä antamassa suoraan myös tutkintovastaaville tai osaamisaluepäällikölle.

Sosionomin (AMK) kelpoisuus lastentarhanopettajaksi säilytettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa selvityksessä ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030” on esitetty, että jatkossa vähintään 40 % päiväkotien henkilöstöstä olisi varhaiskasvatuksen opettajia ja 60 % joko varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia. Tämä suunnitelma veisi lastentarhanopettajana työskenteleviltä sosionomeilta (AMK) oikeuden omaan ammattiin ja työtehtäviin. Suunnitelma huolestuttaa myös meitä, sillä Sofianlehdonkadulla opiskelee sosionomeja, joilla opintojen päämääränä on lastentarhanopettajan ammatti.

Lue opiskelijoiden kannanotto sosionomien (AMK) lastentarhanopettajan kelpoisuuden säilyttämisestä

Allekirjoita adressi sosionomin (AMK) lastentarhanopettajakelpoisuuden säilyttämiseksi

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta kokonaisuudessaan

Edunvalvontajaosto 24.5.2017 / Advocacy meeting 24.5.2017

Soffa ry osallistui kevään viimeiseen edunvalvontajaostoon keskiviikkona 24.5.2017 Bulevardin toimipisteellä. Aiheena jaostossa oli opiskelijan toimeentulo ja siihen tulevat muutokset. Tilaisuuden alusti Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin hallituksen jäsen Jyri Niemi.

Opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin, jolloin asumislisän maksaminen päättyy. Kelan sivuilla voi käydä tutustumassa tuleviin muutoksiin tarkemmin. Osoitteesta http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset löytyy tietoa muutoksiin koskien ja muun muassa laskuri, jolla voit tarkistaa oikeutesi asumistukeen. Asumistuki tulee hakea erikseen ja se kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mielellään heti!

Soffa ry participated in the last advocacy meeting of the spring on Wednesday 24.5.2017 at Bulevardi campus. The topic of the meeting was the subsistence of students and the changes in it. Board member Jyri Niemi from SAMOK (the union of applied science students in Finland) started the event.

Students will move to general housing allowance on 1.8.2017, when the normal housing suppliment will end. You can check more info about this from the website of Kela. Behind this link you can find more information about the benefits Kela offers for students. http://www.kela.fi/web/en/students. You have to apply separately for the housing allowance, and you should do it as soon as possible!