Toiminta

Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan huolehtii, siitä että yhdistyksen vuoden toimintasuunnitelma toteutuu. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten valmistelu, kokousten puheenjohtajana toimiminen ja huolehtiminen siitä, että eri tehtäväalueiden asiat hoituvat sovitusti. Nimenkirjoitusoikeuden haltijana puheenjohtaja hoitaa ensisijaisesti hoitaa ensisijaisesti yhdistyksen nimenkirjoituksen ja allekirjoittaa METKA:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen. Puheenjohtaja on usein ennen kaikkea yhdistyksen yhteyshenkilö muihin tahoihin sekä yhdistyksen edustaja.

Soffa ry:n varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan apuna kaikissa puheenjohtajiston tehtävissä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tekevät kiinteää yhteistyötä taatakseen yhdistyksen hyvän ja asianmukaisen toiminnan.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokousten pöytäkirjojen kirjaamisesta, niiden asianmukaisesta allekirjoittamisesta, pöytäkirjojen näkyville asettamisesta Soffa ry:n kopin ilmoitustaululle ja niiden lähettämisestä jokaiselle hallituksen jäsenelle sähköpostitse.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia Soffa ry:n rahaliikenteen hoitamisesta eli tulojen ja menojen seuraamisesta sekä laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja hallinnoi yhdistyksen verkkopankkia ja  huolehtii myös siitä, että yhdistys toimii budjetinsa rajoissa.

Muut hallituspestit

Usein syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman toteuttamiseksi on hyvä myös valita erinäisiä sektorivastaavia, kuten edunvalvontavastaava, tapahtumavastaava, tutorvastaava, kansainvälisyysvastaava, Megorvastaava, tiedostuvastaava ja liikuntavastaava.

Edunvalvontavastaava

Edunvalvontavastaava vastaa ensisijaisesti toimipisteen edunvalvontaan liittyvistä asioista ja on opiskelijoiden yhteyshenkilö edunvalvontaan liittyen tarjoten opiskelijoille ohjausta ja neuvontaa opintoihin liittyvissä asioissa.

Edunvalvoja toimii yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa edistääkseen opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Edunvalvojan tehtäviin kuuluu toimipisteen henkilökunnankanssa kokoustaminen mahdollisuuksien mukaan, tutkintojen palautetta palautteesta eli bumerangi-tilaisuuksiin osallistuminen, Megora-päivystyksien suunnittelu sekä järjestäminen. Edunvalvojan tehtäviin kuuluu  edunvalvontaan liittyvien Metropolian Ammattikorkeakoulun sisäisten sekä yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen, niistä opiskelijoille viestiminen ja tarvittaessa asioihin puuttuminen esimerkiksi kannanottojen muodossa. Edunvalvontavastaava tekee kiinteää yhteistyötä edunvalvontaan liittyvien tahojen kanssa. Edunvalvontavastaava osallistuu myös aktiivisesti METKA:n järjestämiin edunvalvontajaostoihin.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava suunnittelee yhdessä muun hallituksen kanssa toimipisteen opiskelijoille virkistystoimintaa opiskelijoiden toiveet huomioiden. Hänen tehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tapahtumavastaava huolehtii lippujen myyntiin otosta ja niiden myymisestä. Hän huolehtii tapahtumien mainostamisesta Soffa ry:n viestintäkanavissa ja toimipisteellä. Tapahtumavastaava toimii kiinteässä yhteistyössä toisten opiskelijayhdistysten kanssa. Soffa ry järjestää vuosittain Drink or Treat – bileet yhdessä Demoni ry:n kanssa ja päävastuu tapahtuman suunnitelusta ja järjestämisestä on tapahtumavastaavalla.

Tutorvastaava

Tutorvastaavan tehtäviin kuuluu uusien opiskelijoiden vastaanottaminen ja tutorointi. Hänen tehtäviinsä kuuluu uusien tutorien toimintaan mukaan houkuttelu, uusien tutorien valinta yhteistyössä METKA:n kanssa ja tutorien kouluttaminen. Tutorvastaava toimii yhdessä tutoreiden kanssa ja huolehtii, että uusien opiskelijoiden opintojen aloitus sujuu mahdollisimman mutkattomasti. Tutorvastaava toimii yhteyshenkilönä tutoreiden ja henkilökunnan välillä sekä huolehtivat tiedon kulusta osapuolien välillä. Tutorin tehtävään kuuluu aktiivinen osallistuminen METKA:n järjestämiin tutorjaostoihin ja yhteiseen tutortoiminnan järjestämiseen.

Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyys-vastaava eli KV-vastaava huolehtii Soffa ry:n kansainvälisistä asioista. Hänen tehtäviinsä kuuluu huolehtia siitä, että myös muiden kuin suomenkielisten opiskelijoidentarpeet tulee huomioiduksi. Hän vastaa englanninkielisestä viestinnästä, järjestää tapahtumia ja toimintaa muun kielisille opiskelijoille ja toimii yhteistyössä METKA:n kansainväisyysasioista vastaavien henkilöiden kanssa.

Megoravastaava

Megora on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen olohuone. Toimipisteen Megora sijaitsee 6. kerroksessa. Megoravastaava huolehtii Megoran siisteydestä ja ohjeistaa Megoraa käyttäviä opiskelijoita tilan yhteisistä pelisäännöistä, kuten siistinä pitämisestä. Megoravastaavan vastuulla on toteuttaa toiveita siellä tapahtuvasta toiminnasta.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii Soffa ry:n tiedotuskanavissa tapahtuvasta tiedotuksesta ja viestinnästä sekä niiden ylläpidosta ja ajantasaisuudesta. Soffa ry:n tiedotuskanavia ovat kotisivut, facebook-sivut, instagram, tuubin työtila, sähköposti ja koulun ilmoitustaulut.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava järjestää toimipisteen opiskelijoille liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä METKA:n liinkuntasektorin kanssa. Hän tiedottaa opiskelijoita erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja osallistuu aktiivisesti METKA:n järjestämiin liikuntajaostoihin. Liikuntavastaava voi osallistua myös METKA:n Metrosportin järjestämiseen. Liikuntavastaava vastaa toimipisteen kuntosalin siisteydestä ja sen asianmukaisesta varustuksesta.