Jäsenkysely Sofianlehtokatu 5 B:n opiskelijoille / Questionnaire for the students of Sofianlehdonkatu

Teimme kevään aikana Soffa ry:n jäsenistölle eli Sofianlehdonkadun toimipisteen opiskelijoille jäsenkyselyn selvittääksemme opiskelijoiden tietämystä ja tyytyväisyyttä toimintaamme sekä saadaksemme uusia ideoita tulevaa toimintaa varten. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 55 toimipisteemme opiskelijaa. Vastanneista 62% on sosionomiopiskelijoita, 20% geronomeja ja 18% toimintaterapeutteja. 34,5% vastanneista on 18-25 vuotiaita ja 40% 26-35 vuotiaita. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat alle 56-vuotiaita.

During spring we did an questionnaire to the members of Soffa ry (students of Sofianlehdonkatu campus) in order to familiarize our board about how well the students know us and if they are satisfied with our actions. Also we asked them how we can develop our activities. We got 55 answers in total. 62% of them were students in social services, 20% in elderly care and 18% in occupational therapy. 34,5% were 18-25-year-olds and 40% were 26-35-year-olds. Everyone who answered to the questionnaire were under 56-year-old.

 

Kyselyyn vastanneet ovat olleet jo aiemmin tietoisia Soffa ry:stä. Vastanneista 80% on saanut kuulla Soffa ry:stä tutoreiltaan ja 13% sosiaalisesta mediasta. Sen lisäksi Soffa ry on löydetty Tuubista, julisteista ja aloitusmateriaaleista. Vastaajista 58% kokee Soffa ry:n toiminnan edistävän omaa/opiskelijoiden hyvinvointia yleisesti, mutta valitettavasti 42% vastaajista ei näin koe.

We found out that everyone knew about Soffa ry before this questionnaire. 80% had heard from their tutors and 13% from social media. Soffa ry had been also found from Tuubi, posters and from tutor letters. 58% of the participants says that the actions of Soffa ry promote the well-being of the students in general, but unfortunately 42% says the opposite.

 

42% vastaajista on kokenut asioineensa onnistuneesti yhdistyksen kanssa, esimerkiksi haalareiden ja bilelippujen oston yhteydessä. 9% on kokenut, ettei asiointi ollut onnistunut ja puolet kyselyyn vastanneista ei ole asioinut Soffa ry:n kanssa. Syiksi epäonnistuneeseen asiointiin tai asioimattomuuteen on koettu esimerkiksi liian vähäinen toiminta ja asioista tiedotus sekä suomenkielisen ja englanninkielisen puolen yhteisen toiminnan vähyys. Eräs vastaaja ei ole saanut vastausta sähköpostiinsa ja monimuotopuolen opiskelijat kokevat, että yhdistyksen toiminta keskittyy enemmän päiväopiskelijoihin.

42% says that when they have been dealing with Soffa ry it has been successful, for example when buying tickets for events or buying overalls. 9% says that it has not been successful and half of the participants haven’t been in contact with Soffa ry. Reasons for these were for example the lack of actions, lack of information and lack of the actions between both finnish and international side. One the respondent haven’t received an answer to her email and students from multiform studies feel that Soffa ry concentrates more on day students.

 

22% kokee, että Soffa ry:n viestintäkanavista löytyy mielenkiintoista sisältöä, kun jopa 64% ei osaa sanoa onko sisältö heistä mielenkiintoista vai ei. Yhdistyksen viestintäkanaville on toivottu enemmän asiasisältöä, kun nyt päivitykset pyörivät paljolti vain tapahtumien ympärillä. Vastaajat ovat toivoneet, että viestinnässä näkyisi enemmän se, mitä Soffan hallitus tekee. Aikuisopiskelijat kokevat, että heitä kiinnostavaa sisältöä on vähän ja että yhdistys on jäänyt heille etäiseksi. Vastaajat toivovat lisää kampuksen yhteisiä tapahtumia/bileitä ja suosittelevat, että yhdistyksen Facebook-sivua ja muita kanavia tulisi mainostaa vielä enemmän.

22% says that the information in Soffa ry’s networks is interesting, when 64% doesn’t know if it is interesting or not. There has been wishes to get more info about different fields and matters, since now the information is mostly about events. Also the respondents have wished that in the networks they would hear more what Soffa ry is doing. Adult students feel that the information is lacking and that Soffa ry is distant for them. There is wished that we would hold more event for our campus and that we should advertise our channels more.

 

Kyselyn perusteella jäsenet ovat melko hyvin tietoisia Soffan eri toiminta-alueista. Opiskelijat pääasiassa tietävät Megoran ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että heidän tietoisuutensa tutoroinnista on ok, hyvä tai erinomainen. 60% vastaajista kokee tietoisuutensa liikuntamahdollisuuksista tyydyttäväksi tai ok:ksi. 60% arvioi tietoisuutensa tapahtumista olevan ok tai hyvä. 85% on arvioinu tietoisuutensa meidän edunvalvonnasta olevan heikkoa, tyydyttävää tai ok, eli lisääntynyt tiedottaminen edunvalvonnasta on tuottanut tulosta. 60% vastaajista kokee tietoisuutensa meidän eri viestintäkanavista heikoksi, tyydyttäväksi tai ok:ksi. Kyselyn perusteella Soffan eri viestintäkanavat eivät tavoita jäsenistöä riittävän hyvin.

With this questionnaire we found out that most of the students in Sofianlehdonkatu has little information about where Soffa ry is active in. Most of the students know about Megora and what is have to offer. 2/3 knew about tutoring in levels ok, good or excellent. 60% said that their knowledge about sports is satisfactory or ok. 60% said that their knowledge about events is ok or good. 85% says that their knowledge about our advocacy is bad, so we need to develop our information about advocacy. 60% says the same about our network channels. According to the questionnaire our networks don’t reach our students well enough.

 

Eri Soffan toiminnan sisältöjen toimivuutta arvioitaessa ”en osaa sanoa”-vastauksia on tullut paljon eli vastaajat eivät ilmeisesti ole näitä toimintoja käyttäneet. Megora ja tutorointi ovat saaneet toimivuudestaan eniten ”hyvä”-arvioita. Yli kolmasosa ei ole osannut sanoa liikuntamahdollisuuksien toimivuudesta, samoin tapahtumat ja edunvalvonta, viestintä ja Koppi ovat saaneet eniten ”en osaa sanoa”-vastauksia. Viestintä, tapahtumat ja liikunta ovat saaneet toiseksi eniten ”hyvä”-arvioita.

When talking about different factors how Soffa ry helps students, most of the answers were ”I don’t know”, which means that most likely respondents have not been using these services. Megora and tutoring had got a lot of ”good” responds. Over 1/3 didn’t know about the functionality of sports, events, advocacy and networks. Also Soffice got the most of ”I don’t know” answers.

 

7% on vastannut kyselyyn kokeneensa syrjintää kampuksellamme. Vanhemmat opiskelijat ovat kokeneet jäävänsä huomiotta ja toiset ovat kokeneet/kuulleet vähemmistöjä loukkaavia konservatiivisia/uskonnollisia mielipiteitä.

7% had experienced discrimination or bullying in our campus. Older students feel that they are left out and others have experienced or heard about comments or actions that are violating minorities.

 

Kyselyssä toivottiin ideoita ja parannusehdotuksia toimintaamme varten. Kyselyyn vastanneet toivovat mm. alkoholittomia tapahtumia, toimipisteemme aloihin liittyviä tapahtumia, vierailijoita työelämästä, ekskursioita, kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitapahtumia, kerhoja ja taukotekemistä. Lisäksi toivottiin lisää yhteisiä tapahtumia ja yhteistyötä eri koulutusohjelmien ja eri kielisten tutkintojen välillä. Vastanneet ovat myös kaivanneet tehokkaampaa tiedostusta ja koko toimipisteen yhteistä Facebook-ryhmää on myös toivottu. Soffa ry:n toimintaa toivotaan tuotavan näkyvämmäksi ja helpommin lähestyttäväksi. Kopille toivotaan laajempia aukioloaikoja.

We asked for ideas for development in the questionnaire. We were told that it would be good to have more non-alcoholic events, events that hold information for the students in our campus, visitors from working life, and culture, sports and well-being events as well as activities for breaks and some kind of clubs. There was also wishes for more events between all the degree programs. Respondents wished for more effective communication and Facebook-group for all of the students in Sofianlehdonkatu. There was wishes to develop Soffa ry for more prominent and low-key, as well as for more opening times for Soffice.

 

Soffa on saanut kehuja mm. aloituspäivän aamupalaständistä sekä opiskelijoiden ohjaamisesta eteenpäin, kun emme itse ole osaneet vastata johonkin kysymykseen. Risuja on tullut mm. monimuoto-opiskelijoiden huomioimisesta, liiaksi tapahtumiin keskittyvästä viestinnästä ja edunvalvonnasta tiedottamisen vähyydestä sekä haalarien saatavuudesta.

Soffa received good feedback about the breakfast on the first day of school, as well as directing the students to other people if we don’t have answers for the questions. Cons were that multiform students are not heard and that the information about advocacy is lacking, as well as availability of overalls has been bad.

 

Soffan hallitus on käynyt kyselyn tulokset huolella läpi ja otamme toiveet ja ideat huomioon suunnitellessamme tulevan syksyn ja koko lukuvuoden toimintaa. Pyrimme vahvistamaan edunvalvontaa, järjestämään toivotunlaisia tapahtumia sekä tehostamaan viestintää ja Soffan näkyvyyttä. Palautetta voi aina lähettää Soffan sähköpostiin tai esimerkiksi Megorasta löytyvään aloitelaatikkoon. Olemme täällä teitä varten! 🙂

The board of Soffa ry has went through the answers and we will notice the wishes and ideas for development when we plan the autumn semester. We will do our best to develop advocacy, while preparing events and making Soffa ry more prominent and our networks more effective. You can always send feedback to our website or for example into the suggestion box in Megora. We are here for you all! 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *