Sosiaalialan Bumerangi-tilaisuus 6.4.

Keskiviikkona 6.4. järjestettiin sosiaalialan bumerangi-tilaisuus. Tilaisuuden vetäjänä toimivat osaamisaluepäälikkä Jaana Manssila, sosiaalialan tutkintovastaava Katriina Rantala-Nenonen ja Lauri Narinen. Nyt järjestetty bumerangi oli sosiaalialan neljäs bumerangi.

Bumerangissa käytiin läpi valtakunnallista vastavalmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden AVOP-kyselyä ja toisen vuoden opiskelijoiden kyselyä. Tämä bumerangi oli siitä tärkeä, että nyt saatiin toisen vuoden opiskelijoille tehdyn kyselyn myötä ensimmäiset palautteet Oppijan polkua opiskelevilta sosiaalialan päivä-, monimuoto-opiskelijoilta. Tilaisuuteen osallistui noin 25 opiskelijaa, joista suurin osa oli monimuoto-opiskelijoita, muutama vanhan opsin päiväopiskelija ja yksi englanninkielisen puolen opiskelija.

Henkilökunta oli jo AVOP-kyselyn tulosten perusteella nostanut keskeisiksi kehittämisalueiksi kaksi aluetta: 1. Opetuksen ja arvioinnin linjakkuus, jossa kehittämisen kohteina nähtiin arvioinnin systematisointi, opetusmenetelmien monipuolisuus, työelämäyhteistyö ja opiskelijan ohjauksen parantaminen. 2. Laatu- ja palautejärjestelmien systematisointi.

Monimuoto-opiskelijoiden suuren määrän vuoksi bumerangissa esiin nousseet keskustelun aiheet koskivat pitkälti monimuoto-opintoja. Opiskelijoille jaettiin kolme tarraa, jotka opiskelijat saivat sijoittaa väittämien alle, jotka he haluavat nostaa yhteiseen keskusteluun. Keskustelun aiheiksi nousivat itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuuksien toimivuus, oppimista tukeva opiskelusuorituksista saatava palaute ja opetuksen asiantuntevuus.

Monimuoto-opiskelijat kokivat, että itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuudet eivät olleet niin toimivia kuin he olisivat halunneet niiden olevan. Kehittämisen kohteena nähtiin vähäisten lähipäivien sisältöjen parempi suunnittelu siten, että lähipäivä toisi opiskelijalle jotakin uutta itse opiskeltavan materiaalin lisäksi. Kehittämisen kohteeksi nimettiin myös informaation kulku, jonka tämänhetkinen heikko taso turhauttaa opiskelijoita. Toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus seuraavaan opintojaksoon valmistautumiseen, esimerkiksi ajoissa julkaistavan kirjallisuuden myötä.

Oppimista tukevaa opiskelusuorituksista saatavaa palautetta opiskelijat kokivat saavansa vähän. Opiskelijat toivoivat saavansa pientä palautetta opintojakson aikana ja sen jälkeen siitä, missä heillä olisi vielä kehitettävää. Opiskelijat kertoivat, että opettajat tarjoavat ja tiedottavat palautteensaannin mahdollisuuksista, mutta opettajan puheille meneminen ja tapaamisajan sopiminen palautteen saamiseksi koettiin toisinaan hankalaksi. Henkilökunta kehotti opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä kurssien opettajiin ja pyytämään palautetta niin halutessaan. Opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta opintojaksopalautteen antamiseen Tuubi-työtilan kautta.

Opetus on asiantuntevaa – väite herätti keskustelua niin väitteen puolesta kuin vastaan. Opiskelijat kokivat että toisinaan opetus on osallistavaa, innostavaa ja inspiroivaa kun taas toisinaan opettajan tieto opetettavasta asiasta tuntuu olevan vähäinen eikä opiskelija saa kysymyksiinsä vastauksia. Opetuksen taso koetaan vaihtelevaksi, mikä näkyy myös opiskelijoille tehtyjen kyselyiden tuloksissa. Englanninkielisellä puolella toisten opettajien englannin kielen heikko taso herätti myös keskustelua. Henkilökunnan mukaan opettajille tarjotaan tarpeen mukaan tukea englannin kielen opiskeluun ja sen ylläpitoon ja näin pyritään englanninkielisen opetuksen parempaan tasoon.

Bumerangissa nousi esiin toive siitä, että toisen vuoden opiskelijoille suunnatun kyselyn voisi lähettää otannan sijasta kaikille toisen vuoden opiskelijoille, jolloin kyselyn vastausprosentti voisi olla korkeampi ja näin saataisiin luotettavampia tuloksia.

Bumerangin ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva. Opiskelijat toivat opinnoissaan kokemiaan epäkohtia esiin rohkeasti ja henkilökunta vastaili kysymyksiin avoimesti. Bumerangi oli toiminnallisempi kuin edellisillä kerroilla ja toiminnallisuus tuki hyvin opiskelijoiden osallisuutta ja antoi opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa käsiteltäviin asioihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *