Verkostotapahtuma / Network Event 1.-2.4.

Soffa ry oli mukana TaSO ry:n ja Talentian Verkostotapahtumassa Jyväskylässä 1.-2.4. Tapahtumaan oli kutsuttu sosiaalialan opiskelijayhdistysten ja ainejärjestöjen toimijoita ympäri Suomen verkostoitumaan ja jakamaan ideoita.

Lauantain teemana oli #sosiaalisestipätevä. Pohdimme yhdessä, mitä tarkoittaa kun olemme opiskelijoina tai vastavalmistuneina sosiaalisesti päteviä. Päivän työpajassa hiottiin CV:itä, otettiin CV-kuvia ja tehtiin e-portfolioita.

Sunnuntaina paneuduttiin mm. tapahtumiin ja verkostoihin, kun teemana oli #verkostot ja toiminnan kehittäminen. Aamupäivällä kävimme läpi, mitä verkostoja opiskelijoilla ja yhdistyksillä on, millaisia verkostoja tarvitaan ja miten niitä voitaisiin kehittää. Keräsimme myös hyviä ideoita tapahtumista, joita jo järjestetään tai voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. Lopuksi ideoita lähdettiin konkretisoimaan verkostoitumalla lähialueiden toimijoiden kanssa ja pohtimalla, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Tapahtuma oli antoisa ja mukana kotiin viemisiksi oli paljon uusia ideoita ja näkemyksiä toimintaa varten! 🙂

 

Soffa ry was at TaSO ry’s and Talentia’s Network Event in Jyväskylä 1.-2.4. There were people from social work and social services student associations from all over Finland. The plan was to network and share ideas with each other.

Saturday’s theme was #sociallyadept. Together we discussed what it means to be socially adept as social services or social work student. At day’s workshop we perfected our CV’s, took pictures for them and made e-portfolios.

Sunday was all about about events, networks and improving. First we talked about the different networks that students and associations have, what kind of networks we need and how we could improve them. We also collected good ideas about events that student associations have organized or could organize in the future. In the end, we got togerher with the people from our own area and started to plan what we could do together in the future.

The whole event was very productive and we got a lot of new ideas for our work! 🙂

 

 

Megorapäivystys / Megora Service 28.3.

Soffa Ry järjesti tiistaina 28.3. Megorapäivystyksen, jossa toimipisteemme tutkintovastaavat olivat paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin ja palautteeseen. Keskustelimme mm. siitä, miten tiedottaminen saavuttaisi opiskelijat parhaiten ja miten eri ryhmien ja tutkintojen opiskelijoiden äänet saataisiin parhaiten kuuluviin. Pohdimme, mikä voisi olla sosiaalisen median rooli koulun asioista tiedottamisessa. Lisäksi kehittelimme ideaa, että jokaisesta aloitusryhmästä valittaisiin pari opiskelijaa, jotka tapaisivat tutkintovastaavia säännöllisesti ja toisivat oman ryhmänsä sisällä heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä esille.

Myös mm. Palautteen antaminen, Myllypuron kampukselle siirtyminen, luentojen laatu, kurssien sisältö ja opiskelijoiden harmillisen vähäinen osallistuminen Megorapäivystykseen ja Bumerangi-palautetilaisuuteen puhututtivat.

Soffa Ry hosted Megora Service event on tuesday 28.3. where the heads of degree programmes of our campus were answering to students’ questions and feedback. We discussed about getting every students’ voices heard and how to make communication between students and staff more effective. We also talked about moving to Myllypuro campus, quality of lectures, content of courses and why so few students attend Megora Service and Boomerang events.

Helsingin sosiaalialan opiskelijoiden yhteinen Heureka-päivä / Heureka Day

Perjntaina 17.3. Helsingin sosiaalialan opiskelijat yhdistivät voimansa ja lähtivät yhdessä tiedepuisto Heurekaan. Stydin (Helsingin yliopisto), Octavian (Svenska social- & kommunalhögskolan), Soffan (Metropolia), O’Diakon (Diakonia-ammattikorkeakoulu) ja Arcadan sosiaalialan opiskelijoiden yhteisessä Heureka-päivässä kuunneltiin esittelyä Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry:stä, tutustuttiin Heurekan näyttelyihin ja verkostoiduttiin muiden koulujen opiskelijoiden kanssa. Iltaa jatkettiin hyvän ruuan merkeissä.

Tapahtuma oli osallistujille ilmainen, mistä iso kiitos TaSO ry:lle! Soffa kiittää myös muita mukana olleita yhdistyksiä, toivottavasti tehdään yhteistyötä myös tulevaisuudessa! 🙂

 

On Friday 17.3. social work and social services students of Helsinki combined their forces and went to Heureka together. Stydi’s (University of Helsinki), Octavia’s (Swedsh School of Social Science), Soffa’s (Metropolia University of Applied Sciences), O’Diako’s (Diaconia University of Applied Sciences) and Arcada’s social services students shared day in Heureka included TaSO ry’s introduction, exploring the exhibition and networking with students from different schools. We continued the evening at a local restaurant with some good food.

The event was free, thanks to TaSO ry. Soffa would also like to thank all student associations involved. We hope we’ll work together in the future as well! 🙂

Kansainvälinen sosiaalityön päivä / World Social Work Day

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietettiin tänä vuonna jo 8. kertaa ja myös Soffa ry oli mukana juhlahumussa! Hulinaa ja vilinää riitti kun tarjosimme yhdessä Talentian kanssa opiskelijoille kahvia, suklaata ja oheistuotteita Soffarin aulassa.

The World Social Work Day was held already 8th time this year. Also the Soffa ry was participating the feast. There were a lot of students to who we served coffee, chocolate and other products together with Talentia!

Päivän tarkoituksena on tuoda näkyviin tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko ammattilaisia, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Sosiaalialan ammattilaisten työn perustana on paitsi lainsäädäntö, myös vahva ammattietiikka.- Talentia

Soffarin joulujuhlat 8.12.

Lämpimästi tervetuloa kaikkien Sofianlehdonkatu 5 B:n opiskelijoiden yhteiseen joulujuhlaan ja juhlistamaan samalla sosionomikoulutuksen 20-vuotista sekä geronomikoulutuksen 10-vuotista taivalta!

Ohjelmassa 11.00-11.30 seksuaalineuvoja ja oppilaitospappi Laura Mäntylän luento sukupuolen moninaisuudesta, jonka jälkeen kello 14 asti on pipareiden koristelua, elävää musiikkia, jouluisia askarteluja ja tarjoilua.

Juhla pidetään Sofianlehdonkadun kampuksen liikuntasalissa. Nähdään siellä!

joulujuhlat

Drink or Treat 2016

dot

 

 

 

 

Tervetuloa vuoden karmivimpiin bileisiin!

Soffa ry:n ja Demoni ry:n yhdessä järjestämät Drink or Treat bileet ovat to 20.10. klo 21.00 alkaen DTM:ssä. Tervetuloa!

Osta lippusi opiskelijayhdistyksestä tai bailataan.fi -sivustolta ja nähdään DTM:ssä! Soffa myy lippuja vielä to. 20.10. klo 12.00-.12.45.

*****************************************************************************************

Welcome to the creepyest party of the year!

Soffa ry and Demoni ry offer Drink or Treat-party at Thursday 20.10. at 21.00 in DTM. Welcome!

Buy your ticket from student unit or bailataan.fi – website. Soffa is selling the tickets Thursday 20.10. at 12.00-12.45.

 

 

 

Sosiaalialan Bumerangi-tilaisuus 6.4.

Keskiviikkona 6.4. järjestettiin sosiaalialan bumerangi-tilaisuus. Tilaisuuden vetäjänä toimivat osaamisaluepäälikkä Jaana Manssila, sosiaalialan tutkintovastaava Katriina Rantala-Nenonen ja Lauri Narinen. Nyt järjestetty bumerangi oli sosiaalialan neljäs bumerangi.

Bumerangissa käytiin läpi valtakunnallista vastavalmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden AVOP-kyselyä ja toisen vuoden opiskelijoiden kyselyä. Tämä bumerangi oli siitä tärkeä, että nyt saatiin toisen vuoden opiskelijoille tehdyn kyselyn myötä ensimmäiset palautteet Oppijan polkua opiskelevilta sosiaalialan päivä-, monimuoto-opiskelijoilta. Tilaisuuteen osallistui noin 25 opiskelijaa, joista suurin osa oli monimuoto-opiskelijoita, muutama vanhan opsin päiväopiskelija ja yksi englanninkielisen puolen opiskelija.

Henkilökunta oli jo AVOP-kyselyn tulosten perusteella nostanut keskeisiksi kehittämisalueiksi kaksi aluetta: 1. Opetuksen ja arvioinnin linjakkuus, jossa kehittämisen kohteina nähtiin arvioinnin systematisointi, opetusmenetelmien monipuolisuus, työelämäyhteistyö ja opiskelijan ohjauksen parantaminen. 2. Laatu- ja palautejärjestelmien systematisointi.

Monimuoto-opiskelijoiden suuren määrän vuoksi bumerangissa esiin nousseet keskustelun aiheet koskivat pitkälti monimuoto-opintoja. Opiskelijoille jaettiin kolme tarraa, jotka opiskelijat saivat sijoittaa väittämien alle, jotka he haluavat nostaa yhteiseen keskusteluun. Keskustelun aiheiksi nousivat itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuuksien toimivuus, oppimista tukeva opiskelusuorituksista saatava palaute ja opetuksen asiantuntevuus.

Monimuoto-opiskelijat kokivat, että itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuudet eivät olleet niin toimivia kuin he olisivat halunneet niiden olevan. Kehittämisen kohteena nähtiin vähäisten lähipäivien sisältöjen parempi suunnittelu siten, että lähipäivä toisi opiskelijalle jotakin uutta itse opiskeltavan materiaalin lisäksi. Kehittämisen kohteeksi nimettiin myös informaation kulku, jonka tämänhetkinen heikko taso turhauttaa opiskelijoita. Toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus seuraavaan opintojaksoon valmistautumiseen, esimerkiksi ajoissa julkaistavan kirjallisuuden myötä.

Oppimista tukevaa opiskelusuorituksista saatavaa palautetta opiskelijat kokivat saavansa vähän. Opiskelijat toivoivat saavansa pientä palautetta opintojakson aikana ja sen jälkeen siitä, missä heillä olisi vielä kehitettävää. Opiskelijat kertoivat, että opettajat tarjoavat ja tiedottavat palautteensaannin mahdollisuuksista, mutta opettajan puheille meneminen ja tapaamisajan sopiminen palautteen saamiseksi koettiin toisinaan hankalaksi. Henkilökunta kehotti opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä kurssien opettajiin ja pyytämään palautetta niin halutessaan. Opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta opintojaksopalautteen antamiseen Tuubi-työtilan kautta.

Opetus on asiantuntevaa – väite herätti keskustelua niin väitteen puolesta kuin vastaan. Opiskelijat kokivat että toisinaan opetus on osallistavaa, innostavaa ja inspiroivaa kun taas toisinaan opettajan tieto opetettavasta asiasta tuntuu olevan vähäinen eikä opiskelija saa kysymyksiinsä vastauksia. Opetuksen taso koetaan vaihtelevaksi, mikä näkyy myös opiskelijoille tehtyjen kyselyiden tuloksissa. Englanninkielisellä puolella toisten opettajien englannin kielen heikko taso herätti myös keskustelua. Henkilökunnan mukaan opettajille tarjotaan tarpeen mukaan tukea englannin kielen opiskeluun ja sen ylläpitoon ja näin pyritään englanninkielisen opetuksen parempaan tasoon.

Bumerangissa nousi esiin toive siitä, että toisen vuoden opiskelijoille suunnatun kyselyn voisi lähettää otannan sijasta kaikille toisen vuoden opiskelijoille, jolloin kyselyn vastausprosentti voisi olla korkeampi ja näin saataisiin luotettavampia tuloksia.

Bumerangin ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva. Opiskelijat toivat opinnoissaan kokemiaan epäkohtia esiin rohkeasti ja henkilökunta vastaili kysymyksiin avoimesti. Bumerangi oli toiminnallisempi kuin edellisillä kerroilla ja toiminnallisuus tuki hyvin opiskelijoiden osallisuutta ja antoi opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa käsiteltäviin asioihin.

Kevätkarnevaalit // Spring carnival

Suuri kiitos kaikille Kevätkarnevaaleihin osallistuneille! Kevätkarnevaaleissa oli osallistuja reilu 70. Meininki oli mukava, kahvi ja Brunbergin suukot maistuivat, instagram-kuvapisteellä räpsittiin useita kuvia ja arvojen avaruus-askartelupisteessä askarreltiin omia arvoja planeettoihin ja unelmia tähdenlentoihin. Erityisvieraanamme oli kasvatus- ja kuntoutuskoira Taika omistajansa Sanna Kärkkäisen kanssa.

Tänään kevätkarnevaaleilla Soffa ry:n hallitus valitsi Sankariviitalle seuraavan haltijan. Sankariviitaa on haalareista ommeltu viittan, jossa on ommeltuna Soffa ry:n haalarimerkit. Se luovutetaan ansioituneelle henkilökunnan edustajalle, joka on toiminnallaan edistänyt yhteistyötä ja toimipisteen yleistä viihtyvyyttä. Sankariviitan edellinen haltija Päivi Eskelinen-Roos luovutti Sankariviitan juhlallisin menoin Sofianlehdonkadun toimipisteen vahtimestareille, joita Soffa ry haluaa muistaa näin ansoituneesta työstä, jota he ovat toimipistemme eteen tehneet ja tulevat tekemään vastaisuudessakin. Kiitos vahtimestarit!

Näissä karnevaalitunnelmissa Soffa ry toivottaa koko toimipisteelle, niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin aurinkoista kevättä!

12961506_976572782430560_7454642069853226802_n

12966590_10207311245153268_1800925611_n

12957371_10207311241793184_884920323_n

Herkkujakin oli! // We also had coffee and sweets!

Kevään tapahtumakalenteri // Spring’s events

(In English below.)

Aurinkoista kevättä Soffan puolesta! Keväthän tarkoittaa tapahtumaa toisensa perään, joten tässä koottuna, mitä tulee tapahtumaan. Tätä sivua tullaan päivittämään aina kun uutta tietoa tulee, joten kannattaa pistää osoite muistiin tai kirjanmerkkeihin 😉 Jos tulee mitään kysyttävää, ota meihin yhteyttä!

Soffan Facebook

Soffan Instagram

soffa.opy@gmail.com

Megora-päivystys

Megora-päivystyksessä Soffa ry ja tutkintovastaavat haluavat kuulla, mitä opiskelijoille kuuluu, ja palautetta saa antaa henkilökohtaisesti tai nimettömästi. Paikalle voi tulla ihan vain juttelemaankin, vaikkei mitään suurempaa olisi mielen päällä. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.

Aika: 30.3.2016 klo 11.15-12.30

Paikka: Megora, 6. kerros

Soffa goes Jersey Shore -allasbileet

Kevään eeppisimmät ”kotibileet” hulppeissa allastiloissa Roballa!

Aika: 5.4.2016 klo 17-23

Paikka: Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12

Sosionomien Bumerangi

Metropolian järjestämä palautetta palautteesta -tilaisuus. Soffa ry tarjoaa kahvit, tarjoa sinä mielipiteesi kuuluviin osallistumalla!

Aika: 6.4.2016 klo 11.45

Paikka: Auditorio, 2. kerros

Soffan kevätkarnevaalit

Soffan perinteiset kevätkarnevaalit tulevat taas! Luvassa mm. Instagram-kisa, askartelua, omatoiminen kirppari…

Aika: 7.4.2016 klo 11 eteenpäin

Paikka: Liikuntasali, K-kerros

Soffan päivä Wiikon Wapussa

Soffan tapahtumavastaavat järjestävät rastin Wiikon Wapussa ja meidän rastillamme lauletaan karaokea!

Aika: 25.4.2016 klo 17-22

Paikka: Idän Piste, Turunlinnantie 14 00930 Helsinki

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous kaikille Sofianlehdonkatu 5 B:n opiskelijoille. Kokouksessa käydään läpi vuoden 2015 toimintakertomus ja vapautuvat hallituspaikat täytetään. Tarjolla on purtavaa ja mahdollisuus päästä mukaan Soffan toimintaan (ja perille siitä, mitä täällä tehdään), tule ihmeessä paikalle ja ota kaverit mukaan!

Aika: 11.5.2016

Paikka: selviää myöhemmin

_________________________________________________________________________

In English:

Soffa wishes you sunny spring! And spring means lots of events so we wanted to inform you what is going on. This page will be updated as we get new information, so put it on your mind or your favorites 😉 If you have anything to ask, contact us!

Soffa’s Facebook

Soffa’s Instagram

soffa.opy@gmail.com

Megora service

Soffa ry and teachers responsible of degrees want to hear what’s going on and how everyone is doing. You can give feedback in person or anonymously. You can also just come hang out and chat even if you don’t have anything particular in mind. There will be coffee and some snacks too!

Time: 30.3.2016 at 11.15-12.30

Place: Megora, 6th floor

Soffa goes Jersey Shore pool party

Spring’s most epic ”house party” will be in fancy pool in Roba!

Time: 5.4.2016 at 17-23

Place: Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12

Boomerang for Social Services students

Metropolia arranges feedback from feedback event. Soffa ry offers coffee, you can offer your opinion by participating!

Time: 6.4.2016 at 11.45

Place: Auditorium, 2nd floor

Soffa’s Spring carnival

Soffa’s traditional spring carnival is here! There will be for example Instagram contest, arts and crafts, independent flea market…

Time: 7.4.2016, begins at 11

Place: Gymnasium, K-floor

Soffa’s day in Week’s May Day

Soffa’s members responsible of events will host a checkpoint and with us you get to sing karaoke!

Time: 25.4.2016 at 17-22

Place: Idän Piste, Turunlinnantie 14 00930 Helsinki

Spring assembly

Statutory spring assembly for all students in Sofianlehdonkatu 5 B. Annual report will be checked and open places for Soffa ry’s government will be filled. We offer snacks and opportunity to join in Soffa (and get to know what we actually do), so come and take your friends with you!

Time: 11.5.2016

Place: will be announced later