Megorapäivystyksen purkua

Sofianlehdonkadun tutkintovastaavat kokoontuivat vastaanottamaan kysymyksiä opiskelijoiltamme tutkintoihin liittyen 2.11. klo 12-13. Soffa Ry järjesti opiskelijoille mahdollisuuden kirjoittaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen, mutta kysymyslaatikkoomme oli ilmestynyt vain kaksi mieltä askarruttavaa asiaa päivystyspäivään mennessä. Tästä huolimatta Megorassa käytiin antoisia keskusteluja noin tunnin ajan. Aiheiksi nousivat esimerkiksi;

Harjoittelujaksot. Opiskelijat toivoivat, että harjoitteluja järjestettäisiin useampia, jotta koulussa tankattua teoriaa päästäisiin yhdistämään paremmin käytäntöön. Toisaalta kuitenkin todettiin, että nykyisiä harjoitteluaikoja ei olisi järkevää lyhentää, sillä harjoittelupaikkoihin sopeutuminen vie aikaa. Pohdittiin, voitaisiinko työelämäyhteistyötä lisätä jollain muulla tavalla, esimerkiksi vierailukäynneillä opintojaksojen aikana. Oppilasmäärien takia tämä voi olla haastavaa toteuttaa, mutta joillain opintojaksoilla toki mahdollista. Harjoittelujen suhteen keskustelimme myös siitä, miksei kaikkia harjoitteluja voi suorittaa vapaammin esimerkiksi kesäisin tai itse hankkimassaan paikassa. Siihen on syynä yksinkertaisesti suuret opiskelijamäärät. Koordinoiminen kävisi hankalaksi, jos jokainen suorittaisi harjoittelut omalla aikataulullaan.

Läsnäolopakko. Läsnöolopakoista opettajat saavat itse määrätä. Huomattavaa läsnäolopakoissa on kuitenkin se, että opetuksen tyyli on muuttumassa, eikä ole enää toimivaa esimerkiksi luennoida asioista, jotka opiskelija voi itsekin lukea kirjasta. Läsnäolon tarkoituksena on pikemminkin tuoda yhdessä ryhmänä jotain uutta opetukseen, esimerkiksi näkökulmia vaihtoa ja muiden innostamista.

Sosionomien LTO-pätevyys. Eräs opiskelijoista toivoi syvempiä ja laajempia kokonaisuuksia lastentarhaopettajan opintoihin ja kertoi, että koki joidenkin kurssien jääneen pintapuolisiksi raapaisuiksi aiheeseen. Tutkintovastaavien mukaan nykyinen opintosuunnitelma on kuitenkin rakennettu niin, että tieto karttuu useamman opintojakson kokonaisuuksista. Näin ollen yhdellä opintojaksolla ei ole tarkoitus saada asioista selville kaikkea, tiedot ja taidot syvenevät etenkin opintojen loppupuolella. Keskustelimme myös siitä, että Metropolia tarjoaa tällä hetkellä muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna opintopisteiltään laajimman kokonaisuuden lastentarhaopettajan pätevyyttä ajatellen.

Opiskelijoiden ideat. Eräs opiskelijoistamme oli pitkään tuskaillut sitä, että oppilaitoksessamme tyhjät tölkit ja pullot lentävät roskiin. Hän toivoi käytäville tai luokkiin keräysastioita. Keräysastioiden täyttyessä pullot palautettaisiin ja rahat käytettäisiin jonkin järjestön toiminnan tukemiseen. Tutkintovastaavat totesivat, että olisi mukavaa jos opiskelijat toisivat enemmän omia ideoitaan heidän tietoisuuteensa.

Kiitos opiskelijoille sekä tutkintovastaaville osallistumisesta! Megorapäivystys pyritään järjestämään vuosittain, joten tervetuloa tenttaamaan tutkintovastaavia taas ensi vuoden puolella.

Kannanotto – oppimistehtävien tulosteversioista luovuttava!

Varapuheenjohtajamme toimesta opiskelijayhdistyksemme Soffa ry ottaa kantaa Sofianlehdonkatu 5 B:n toimipisteellämme vallitsevaan käytäntöön, jossa opettajat pyytävät ja vaativat opiskelijoiden tekemien tehtävien palautuksen sekä sähköisenä että paperisena versiona. Asia on herättänyt keskustelua, ihmetystä ja huolta toimipisteemme opiskelijoiden keskuudessa.

Olemme lähettäneet kannanottomme tiedoksi osaamisaluepäällikkö Jaana Manssilalle tietohallinnon henkilölle Mikko Mäkelälle, opiskelijakunta METKA:lle, toimipisteemme tutkintovastaaville Katriina Rantala-Nenoselle, Panu Karhiselle ja Ulla Vehkaperälle sekä muille Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistyksille. Kannanoton lähetämmeTuubin kautta tiedoksi myös kaikille toimipisteemme opiskelijoille sekä jaoimme sen Soffa ry:n kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.
Toivoisimme kannanotossamme esiin nostamaamme epäkohtaan muutosta ja yhtenäistä käytäntöä toimipisteellämme.

Yhteistyöterveisin
Sofianlehdonkatu 5 B:n Opiskelijat Soffa ry

 

Kannanoton pääset lukemaan osoitteessa: http://soffa.edu.metropolia.fi/?page_id=233

eli menemällä tämän sivun yläpalkkiin, kohtaan Kannanotot.

 

Kannanotot

Sosiaalialan Bumerangi-tilaisuus 6.4.

Keskiviikkona 6.4. järjestettiin sosiaalialan bumerangi-tilaisuus. Tilaisuuden vetäjänä toimivat osaamisaluepäälikkä Jaana Manssila, sosiaalialan tutkintovastaava Katriina Rantala-Nenonen ja Lauri Narinen. Nyt järjestetty bumerangi oli sosiaalialan neljäs bumerangi.

Bumerangissa käytiin läpi valtakunnallista vastavalmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden AVOP-kyselyä ja toisen vuoden opiskelijoiden kyselyä. Tämä bumerangi oli siitä tärkeä, että nyt saatiin toisen vuoden opiskelijoille tehdyn kyselyn myötä ensimmäiset palautteet Oppijan polkua opiskelevilta sosiaalialan päivä-, monimuoto-opiskelijoilta. Tilaisuuteen osallistui noin 25 opiskelijaa, joista suurin osa oli monimuoto-opiskelijoita, muutama vanhan opsin päiväopiskelija ja yksi englanninkielisen puolen opiskelija.

Henkilökunta oli jo AVOP-kyselyn tulosten perusteella nostanut keskeisiksi kehittämisalueiksi kaksi aluetta: 1. Opetuksen ja arvioinnin linjakkuus, jossa kehittämisen kohteina nähtiin arvioinnin systematisointi, opetusmenetelmien monipuolisuus, työelämäyhteistyö ja opiskelijan ohjauksen parantaminen. 2. Laatu- ja palautejärjestelmien systematisointi.

Monimuoto-opiskelijoiden suuren määrän vuoksi bumerangissa esiin nousseet keskustelun aiheet koskivat pitkälti monimuoto-opintoja. Opiskelijoille jaettiin kolme tarraa, jotka opiskelijat saivat sijoittaa väittämien alle, jotka he haluavat nostaa yhteiseen keskusteluun. Keskustelun aiheiksi nousivat itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuuksien toimivuus, oppimista tukeva opiskelusuorituksista saatava palaute ja opetuksen asiantuntevuus.

Monimuoto-opiskelijat kokivat, että itsenäisen opetuksen, kontaktiopetuksen ja ryhmätyön osuudet eivät olleet niin toimivia kuin he olisivat halunneet niiden olevan. Kehittämisen kohteena nähtiin vähäisten lähipäivien sisältöjen parempi suunnittelu siten, että lähipäivä toisi opiskelijalle jotakin uutta itse opiskeltavan materiaalin lisäksi. Kehittämisen kohteeksi nimettiin myös informaation kulku, jonka tämänhetkinen heikko taso turhauttaa opiskelijoita. Toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus seuraavaan opintojaksoon valmistautumiseen, esimerkiksi ajoissa julkaistavan kirjallisuuden myötä.

Oppimista tukevaa opiskelusuorituksista saatavaa palautetta opiskelijat kokivat saavansa vähän. Opiskelijat toivoivat saavansa pientä palautetta opintojakson aikana ja sen jälkeen siitä, missä heillä olisi vielä kehitettävää. Opiskelijat kertoivat, että opettajat tarjoavat ja tiedottavat palautteensaannin mahdollisuuksista, mutta opettajan puheille meneminen ja tapaamisajan sopiminen palautteen saamiseksi koettiin toisinaan hankalaksi. Henkilökunta kehotti opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä kurssien opettajiin ja pyytämään palautetta niin halutessaan. Opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta opintojaksopalautteen antamiseen Tuubi-työtilan kautta.

Opetus on asiantuntevaa – väite herätti keskustelua niin väitteen puolesta kuin vastaan. Opiskelijat kokivat että toisinaan opetus on osallistavaa, innostavaa ja inspiroivaa kun taas toisinaan opettajan tieto opetettavasta asiasta tuntuu olevan vähäinen eikä opiskelija saa kysymyksiinsä vastauksia. Opetuksen taso koetaan vaihtelevaksi, mikä näkyy myös opiskelijoille tehtyjen kyselyiden tuloksissa. Englanninkielisellä puolella toisten opettajien englannin kielen heikko taso herätti myös keskustelua. Henkilökunnan mukaan opettajille tarjotaan tarpeen mukaan tukea englannin kielen opiskeluun ja sen ylläpitoon ja näin pyritään englanninkielisen opetuksen parempaan tasoon.

Bumerangissa nousi esiin toive siitä, että toisen vuoden opiskelijoille suunnatun kyselyn voisi lähettää otannan sijasta kaikille toisen vuoden opiskelijoille, jolloin kyselyn vastausprosentti voisi olla korkeampi ja näin saataisiin luotettavampia tuloksia.

Bumerangin ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva. Opiskelijat toivat opinnoissaan kokemiaan epäkohtia esiin rohkeasti ja henkilökunta vastaili kysymyksiin avoimesti. Bumerangi oli toiminnallisempi kuin edellisillä kerroilla ja toiminnallisuus tuki hyvin opiskelijoiden osallisuutta ja antoi opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa käsiteltäviin asioihin.

Kevään tapahtumakalenteri // Spring’s events

(In English below.)

Aurinkoista kevättä Soffan puolesta! Keväthän tarkoittaa tapahtumaa toisensa perään, joten tässä koottuna, mitä tulee tapahtumaan. Tätä sivua tullaan päivittämään aina kun uutta tietoa tulee, joten kannattaa pistää osoite muistiin tai kirjanmerkkeihin 😉 Jos tulee mitään kysyttävää, ota meihin yhteyttä!

Soffan Facebook

Soffan Instagram

soffa.opy@gmail.com

Megora-päivystys

Megora-päivystyksessä Soffa ry ja tutkintovastaavat haluavat kuulla, mitä opiskelijoille kuuluu, ja palautetta saa antaa henkilökohtaisesti tai nimettömästi. Paikalle voi tulla ihan vain juttelemaankin, vaikkei mitään suurempaa olisi mielen päällä. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.

Aika: 30.3.2016 klo 11.15-12.30

Paikka: Megora, 6. kerros

Soffa goes Jersey Shore -allasbileet

Kevään eeppisimmät ”kotibileet” hulppeissa allastiloissa Roballa!

Aika: 5.4.2016 klo 17-23

Paikka: Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12

Sosionomien Bumerangi

Metropolian järjestämä palautetta palautteesta -tilaisuus. Soffa ry tarjoaa kahvit, tarjoa sinä mielipiteesi kuuluviin osallistumalla!

Aika: 6.4.2016 klo 11.45

Paikka: Auditorio, 2. kerros

Soffan kevätkarnevaalit

Soffan perinteiset kevätkarnevaalit tulevat taas! Luvassa mm. Instagram-kisa, askartelua, omatoiminen kirppari…

Aika: 7.4.2016 klo 11 eteenpäin

Paikka: Liikuntasali, K-kerros

Soffan päivä Wiikon Wapussa

Soffan tapahtumavastaavat järjestävät rastin Wiikon Wapussa ja meidän rastillamme lauletaan karaokea!

Aika: 25.4.2016 klo 17-22

Paikka: Idän Piste, Turunlinnantie 14 00930 Helsinki

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous kaikille Sofianlehdonkatu 5 B:n opiskelijoille. Kokouksessa käydään läpi vuoden 2015 toimintakertomus ja vapautuvat hallituspaikat täytetään. Tarjolla on purtavaa ja mahdollisuus päästä mukaan Soffan toimintaan (ja perille siitä, mitä täällä tehdään), tule ihmeessä paikalle ja ota kaverit mukaan!

Aika: 11.5.2016

Paikka: selviää myöhemmin

_________________________________________________________________________

In English:

Soffa wishes you sunny spring! And spring means lots of events so we wanted to inform you what is going on. This page will be updated as we get new information, so put it on your mind or your favorites 😉 If you have anything to ask, contact us!

Soffa’s Facebook

Soffa’s Instagram

soffa.opy@gmail.com

Megora service

Soffa ry and teachers responsible of degrees want to hear what’s going on and how everyone is doing. You can give feedback in person or anonymously. You can also just come hang out and chat even if you don’t have anything particular in mind. There will be coffee and some snacks too!

Time: 30.3.2016 at 11.15-12.30

Place: Megora, 6th floor

Soffa goes Jersey Shore pool party

Spring’s most epic ”house party” will be in fancy pool in Roba!

Time: 5.4.2016 at 17-23

Place: Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12

Boomerang for Social Services students

Metropolia arranges feedback from feedback event. Soffa ry offers coffee, you can offer your opinion by participating!

Time: 6.4.2016 at 11.45

Place: Auditorium, 2nd floor

Soffa’s Spring carnival

Soffa’s traditional spring carnival is here! There will be for example Instagram contest, arts and crafts, independent flea market…

Time: 7.4.2016, begins at 11

Place: Gymnasium, K-floor

Soffa’s day in Week’s May Day

Soffa’s members responsible of events will host a checkpoint and with us you get to sing karaoke!

Time: 25.4.2016 at 17-22

Place: Idän Piste, Turunlinnantie 14 00930 Helsinki

Spring assembly

Statutory spring assembly for all students in Sofianlehdonkatu 5 B. Annual report will be checked and open places for Soffa ry’s government will be filled. We offer snacks and opportunity to join in Soffa (and get to know what we actually do), so come and take your friends with you!

Time: 11.5.2016

Place: will be announced later

Toimintaterapian (uusi ops) Bumerangi-tilaisuus 17.2.

Bumerangi on Metropolian järjestämä tilaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden keskusteluun opinnoista ja opetuksesta sekä niihin liittyvien kehittämistä vaativien asioiden esille tuomiseen yhdessä opettajien kanssa.Sofianlehdonkadulla järjestetään kevään 2016 aikana Bumerangi-tilaisuudet kaikille kampuksen koulutuksille eli toimintaterapialle, sosiaalialalle ja vanhustyölle.

Toimintaterapian uuden opetussuunnitelman eli oppijan polun Bumerangi-tilaisuus oli 17.2.2016 ja sen vetäjänä oli osaamisaluepäällikkö Leila Lintula sekä useampi toimintaterapian opettaja. Paikalla oli kolmisenkymmentä 1., 2., 3. ja 4. lukukauden opiskelijaa. Tilaisuus oli keskusteleva ja ilmapiiriltään avoin.

Yleisinä alan ja sen opiskeluun Metropoliassa vaikuttavina asioina nousi esille useampi asia. Lintula kertoi, että Metropolian yt-neuvottelut eivät johda henkilöstön irtisanomisiin, mutta se johtaa osan henkilöstön osa-aikaistamiseen, joka saattaa näkyä niin, että joillakin opettajilla on vähemmän opetustunteja. Lintula mainitsi myös korkeakoulutukseen kohdistuvista suurista säästötoimenpiteistä sekä myös aikaisemmassa bumerangi-tilaisuudessa esitellystä meneillään olevasta valtakunnallisesta kuntoutusalan selvityksestä. Opettajat alustavasti esittelivät toimintaterapian opiskelijoille suunnattua kansainvälisyys-viikkoa (viikko 11), jolloin Sofianlehdonkadun toimipisteessä käsitellään alan kansainvälisyyttä asiantuntijoiden, opettajien ja yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Lintula kertoi myös, että tämän hetkisen neuvottelukunnan toimikausi päättyi ja uudet neuvottelukunnan toimijoita haetaan pian. Neuvottelukunnassa on yhteensä kolme (3) paikkaa opiskelijajäsenille eli kaksi (2) paikkaa toimintaterapian ja yksi (1) paikka vanhustyön opiskelijoille. Opiskelijakunta METKA huolehtii neuvottelukuntien toimijoiden hausta ja valinnasta.

Uudella opetussuunnitelmalla eli Oppijan polulla on pyritty kehittämään toimintaterapian koulutusta aikaisempien opiskelijoiden palautteen perusteella vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden tarpeita. Oppijan polun ideana on olla projektilähtöinen ja kytköksissä työelämään. Isompien ja toisiinsa integroituvien opiskelu-kokonaisuuksien myötä on pyritty vähentämään päällekkäisiä oppimistehtäviä ja näin tukemaan opiskelijan oppimista. Opetuksen monipuolisuus on pyritty huomioimaan esimerkiksi tarjoamalla myös verkko-opintoja, tehostamalla Tuubi-työtilan käyttöä oppimateriaalin jaossa ja tarjoamalla erilaisia kursseja, kuten digi- ja yrittäjyyskoulutusta. Myös kansainvälisyyteen on kiinnitetty huomiota tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä, tarjoamalla kansainväliset innovaatio-opinnot ja tarjoamalla kansainvälisille opiskelijoille 30 opintopisteen semester-kokonaisuus. Tällä hetkellä selvitetään myös mahdollisuutta kaksoistutkintoon, joka takaisi toimintaterapeutin pätevyyden niin Suomessa kuin myös Itävallassa tai Belgiassa ja opinnot toteutettaisiin näissä maissa. Opiskelijat halutaan osallistaa kaksoistutkinnon mahdollisen sisällön suunnitteluun opiskelijoille lähetettävän sähköisen kyselyn avulla.

Kuten vanhan opetussuunnitelman, myös oppijan polun Bumerangi-tilaisuudessa opiskelijat saivat ilmaista mielipiteensä laittamalla joko punaisia (eri mieltä) tai vihreitä (samaa mieltä) palloja papereille kirjoitettuihin opiskeluun ja opetukseen liittyviin väittämiin. Näiden tulosten pohjalta kerättiin väittämiä, joiden kanssa opiskelijat olivat samaa tai eri mieltä ja pureuduttiin niihin, jotka saivat eniten huomioita.

Samaa mieltä väittämien kanssa opiskelijat olivat siitä, että he kokevat olevansa osa oppimisyhteisöään ja saavansa tukea ammatilliseen kasvuunsa. Opiskelijat kokivat, että heidän ammatilliseen kasvuunsa on kiinnitetty hyvin huomiota jo heti opintojen alussa ja ammatillinen kasvu on sisäänrakennettuna kursseihin ja oppimistehtäviin, sekä opettajat on hyvin tavoitettavissa. Monipuoliset opetusmenetelmät ja opintojen työelämälähtöinen toteuttaminen saivat opiskelijoilta kiitosta.

Opiskelijat olivat muutamissa asioissa eri mieltä väittämien kanssa. Opiskelijoita puhutti opintojen vaihteleva vaatimustaso. He kokivat, että vaatimustaso vaihtelee kurssista ja opettajasta riippuen hyvinkin paljon ja näin ollen kurssin opintopistemäärä ei aina kerro totuutta siitä, kuinka vaativana kurssia voi työmääränsä puolesta pitää. Opiskelijat kokivat, että opiskeltavien asioiden käsittely ei ole aina selkeää ja johdonmukaista vaan esimerkiksi useat oppimateriaalit ovat vaikealukuisia ja toisinaan toimintaterapian näkökulma ei tule tarpeeksi kursseilla esiin. Opiskelijat nostivat esille myös palautteen saamisen vähyyden. He toivoisivat lisää suullista ja kirjallista palautetta heidän omasta osaamisestaan esimerkiksi tehtävien ja tenttien yhteydessä. Heidän mielestään numero ei välttämättä kerro osaamisen tasosta paljoakaan, sillä vain numeron saamisen myötä ei tiedä mikä omassa osaamisessa jo on hyvää ja mitä tulisi parantaa. Tämän vuoksi opiskelijat toivovat jatkuvaa suullista ja kirjallista palautetta osaamisestaan.

Oppijan polun bumerangi-tilaisuus oli tunnelmaltaan avoin ja keskustelua syntyi paljon. Opiskelijoiden palautteen perusteella oppijan polku koetaan pääasiassa mielekkääksi. Vahvana toiveena opiskelijoilta nousi mahdollisuus valinnaisten kurssien kartuttamiseen myös muussa kuin oman koulutusalan piirissä. Mahdollisuus tähän toki on jo nyt, mutta käytännössä on hankala päästä esimerkiksi fysioterapian koulutuksen kursseille. Hyvä kesäopintotarjonta sai puolestaan kiitosta opiskelijoilta.