Sosionomin (AMK) kelpoisuus lastentarhanopettajaksi säilytettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa selvityksessä ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030” on esitetty, että jatkossa vähintään 40 % päiväkotien henkilöstöstä olisi varhaiskasvatuksen opettajia ja 60 % joko varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia. Tämä suunnitelma veisi lastentarhanopettajana työskenteleviltä sosionomeilta (AMK) oikeuden omaan ammattiin ja työtehtäviin. Suunnitelma huolestuttaa myös meitä, sillä Sofianlehdonkadulla opiskelee sosionomeja, joilla opintojen päämääränä on lastentarhanopettajan ammatti.

Lue opiskelijoiden kannanotto sosionomien (AMK) lastentarhanopettajan kelpoisuuden säilyttämisestä

Allekirjoita adressi sosionomin (AMK) lastentarhanopettajakelpoisuuden säilyttämiseksi

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta kokonaisuudessaan

Edunvalvontajaosto 24.5.2017 / Advocacy meeting 24.5.2017

Soffa ry osallistui kevään viimeiseen edunvalvontajaostoon keskiviikkona 24.5.2017 Bulevardin toimipisteellä. Aiheena jaostossa oli opiskelijan toimeentulo ja siihen tulevat muutokset. Tilaisuuden alusti Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin hallituksen jäsen Jyri Niemi.

Opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin, jolloin asumislisän maksaminen päättyy. Kelan sivuilla voi käydä tutustumassa tuleviin muutoksiin tarkemmin. Osoitteesta http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset löytyy tietoa muutoksiin koskien ja muun muassa laskuri, jolla voit tarkistaa oikeutesi asumistukeen. Asumistuki tulee hakea erikseen ja se kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mielellään heti!

Soffa ry participated in the last advocacy meeting of the spring on Wednesday 24.5.2017 at Bulevardi campus. The topic of the meeting was the subsistence of students and the changes in it. Board member Jyri Niemi from SAMOK (the union of applied science students in Finland) started the event.

Students will move to general housing allowance on 1.8.2017, when the normal housing suppliment will end. You can check more info about this from the website of Kela. Behind this link you can find more information about the benefits Kela offers for students. http://www.kela.fi/web/en/students. You have to apply separately for the housing allowance, and you should do it as soon as possible!

Sisäilmainfo 15.5.2017

Soffa ry:n edunvalvontavastaavat osallistuivat maanantaina 15.5.2017 pidettyyn sisäilmainfoon Sofianlehdonkadun auditoriossa. Infotilaisuuteen osallistuvista valtaosa oli koulumme henkilökuntaa ja mukana oli myös muutama opiskelija. Sisäilmainfossa käsiteltiin Sofianlehdonkadun toimipisteen tämän hetkistä tilannetta ja sitä, millaisia korjaustoimenpiteitä tullaan kampuksellamme tekemään.

 

Lue loppuun

Jäsenkysely Sofianlehtokatu 5 B:n opiskelijoille / Questionnaire for the students of Sofianlehdonkatu

Teimme kevään aikana Soffa ry:n jäsenistölle eli Sofianlehdonkadun toimipisteen opiskelijoille jäsenkyselyn selvittääksemme opiskelijoiden tietämystä ja tyytyväisyyttä toimintaamme sekä saadaksemme uusia ideoita tulevaa toimintaa varten. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 55 toimipisteemme opiskelijaa. Vastanneista 62% on sosionomiopiskelijoita, 20% geronomeja ja 18% toimintaterapeutteja. 34,5% vastanneista on 18-25 vuotiaita ja 40% 26-35 vuotiaita. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat alle 56-vuotiaita.

During spring we did an questionnaire to the members of Soffa ry (students of Sofianlehdonkatu campus) in order to familiarize our board about how well the students know us and if they are satisfied with our actions. Also we asked them how we can develop our activities. We got 55 answers in total. 62% of them were students in social services, 20% in elderly care and 18% in occupational therapy. 34,5% were 18-25-year-olds and 40% were 26-35-year-olds. Everyone who answered to the questionnaire were under 56-year-old.

 

Lue loppuun

Verkostotapahtuma / Network Event 1.-2.4.

Soffa ry oli mukana TaSO ry:n ja Talentian Verkostotapahtumassa Jyväskylässä 1.-2.4. Tapahtumaan oli kutsuttu sosiaalialan opiskelijayhdistysten ja ainejärjestöjen toimijoita ympäri Suomen verkostoitumaan ja jakamaan ideoita.

Lauantain teemana oli #sosiaalisestipätevä. Pohdimme yhdessä, mitä tarkoittaa kun olemme opiskelijoina tai vastavalmistuneina sosiaalisesti päteviä. Päivän työpajassa hiottiin CV:itä, otettiin CV-kuvia ja tehtiin e-portfolioita.

Sunnuntaina paneuduttiin mm. tapahtumiin ja verkostoihin, kun teemana oli #verkostot ja toiminnan kehittäminen. Aamupäivällä kävimme läpi, mitä verkostoja opiskelijoilla ja yhdistyksillä on, millaisia verkostoja tarvitaan ja miten niitä voitaisiin kehittää. Keräsimme myös hyviä ideoita tapahtumista, joita jo järjestetään tai voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. Lopuksi ideoita lähdettiin konkretisoimaan verkostoitumalla lähialueiden toimijoiden kanssa ja pohtimalla, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Tapahtuma oli antoisa ja mukana kotiin viemisiksi oli paljon uusia ideoita ja näkemyksiä toimintaa varten! 🙂

 

Soffa ry was at TaSO ry’s and Talentia’s Network Event in Jyväskylä 1.-2.4. There were people from social work and social services student associations from all over Finland. The plan was to network and share ideas with each other.

Saturday’s theme was #sociallyadept. Together we discussed what it means to be socially adept as social services or social work student. At day’s workshop we perfected our CV’s, took pictures for them and made e-portfolios.

Sunday was all about about events, networks and improving. First we talked about the different networks that students and associations have, what kind of networks we need and how we could improve them. We also collected good ideas about events that student associations have organized or could organize in the future. In the end, we got togerher with the people from our own area and started to plan what we could do together in the future.

The whole event was very productive and we got a lot of new ideas for our work! 🙂

 

 

Megorapäivystys / Megora Service 28.3.

Soffa Ry järjesti tiistaina 28.3. Megorapäivystyksen, jossa toimipisteemme tutkintovastaavat olivat paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin ja palautteeseen. Keskustelimme mm. siitä, miten tiedottaminen saavuttaisi opiskelijat parhaiten ja miten eri ryhmien ja tutkintojen opiskelijoiden äänet saataisiin parhaiten kuuluviin. Pohdimme, mikä voisi olla sosiaalisen median rooli koulun asioista tiedottamisessa. Lisäksi kehittelimme ideaa, että jokaisesta aloitusryhmästä valittaisiin pari opiskelijaa, jotka tapaisivat tutkintovastaavia säännöllisesti ja toisivat oman ryhmänsä sisällä heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä esille.

Myös mm. Palautteen antaminen, Myllypuron kampukselle siirtyminen, luentojen laatu, kurssien sisältö ja opiskelijoiden harmillisen vähäinen osallistuminen Megorapäivystykseen ja Bumerangi-palautetilaisuuteen puhututtivat.

Soffa Ry hosted Megora Service event on tuesday 28.3. where the heads of degree programmes of our campus were answering to students’ questions and feedback. We discussed about getting every students’ voices heard and how to make communication between students and staff more effective. We also talked about moving to Myllypuro campus, quality of lectures, content of courses and why so few students attend Megora Service and Boomerang events.

Sosiaalialan bumerangi 7.3.2017 / Boomerang of Degree Programme in Social Services 7.3.2017

 

Sosiaalialan bumerangi ja HowULearn järjestettiin tiistaina 7.3.2017 Sofianlehdonkadun auditoriossa. Tilaisuudessa keskusteltiin HowULearn -palautelomakkeen tuloksista sekä keskusteltiin yleisesti opinnoista ja niiden kulusta. Sana oli vapaa, joten jokainen pystyi antamaan palautetta niin risuista kuin ruusuistakin. Paikalla oli Sofianlehdonkadun osaamisaluepäällikkö Riikka Harju, sosiaalialan tutkintovastaava Taina Konttinen sekä HowULearn spesialistit Kaarina Pirilä ja Jenni Koponen. Myös Soffa ry:n edunvalvontavastaavat osallistuivat tilaisuuteen.

Tilaisuuden tärkeyden vuoksi oli harmillista, että opiskelijoita saapui paikalle hyvin vähän.

Jokainen HowULearniin vastannut sai henkilökohtaisen palautteen tilaisuuden yhteydessä. Palautteen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivin tapa oppia.

HowULearnin tavoitteena on kehittää oppilaiden oppimista sekä sen tukemista. Metropolia on ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka on ottanut HowULearnin käyttöönsä. Kysely on tarkoitus järjestää kerran vuodessa.

________________________________

Boomerang and HowULearn for Degree Programme in Social Services was held on Tuesday 7.3.2017 in the auditorium of Sofianlehdonkatu. In the event we discussed about the results of HowULearn research and in general about studying and how they roll. Everyone who participated was able to contribute in the discussion with positive or negative comments. In the event, there was Head of Department Riikka Harju, Head of Degree Program Taina Konttinen as well as the HowULearn specialists Kaarina Pirilä and Jenni Koponen. Also Soffa ry was present in the event.

It is unfortunate that not many students participated in the event, since it is important for everyone.

The ones who had answered to the HowULearn were given personal feedback. The feedback focused on the students approaches of learning.

The outcome of HowULearn is to develop and support the learning of students. Metropolia is the first University of Applied Sciences that uses HowULearn. The questionnaire is meant to happen once a year.

Tutkintovastaavien tapaaminen 16.2.2017 / Meeting with the heads of Degree Programmes 16.2.2017

Soffa ry:n edunvalvontavastaavat tapasivat sosiaalialan (Taina Konttinen), toimintaterapian (Kaija Kekäläinen) ja geronomien (Mari Heitto) tutkintovastaavat torstaina 16.2.2017. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista.

Aihe, joka loi paljon keskustelua, oli palautteenanto. Palautetta annetaan liian vähän sekä opiskelijoiden että opettajien toimesta. Mietimme erilaisia keinoja, kuinka palautteen antoa saisi tehostettua.
Korviimme kantautuu paljon palautetta, joka ei kuitenkaan löydä tietään opettajille asti. Opiskelijoille järjestetään kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia palautteen antoon, kuten esimerkiksi bumerangit, Megorapäivystys ja kurssien palautelomakkeet.
Opettajat toivoisivat saavansa suoraa palautetta jo kurssin aikana, jotta siihen pystytään reagoimaan.

Metropolian Myllypuron kampukselle siirtyminen tapahtuu alustavasti kesän 2018 aikana.

Ammattihenkilöksi tunnistautuminen tapahtuu jatkossa vain netin välityksellä osoitteessa https://services.valvira.fi/landing.html

________________________________

Soffa ry met with the heads of Degree Programmes in Social Sevices (Taina Konttinen), Occupational Therapy (Kaija Kekäläinen) and Elderly Care (Mari Heitto) on Thursday 16.2.2017. During the meeting we discussed about current issues regarding the studies.
Topic that we discussed the most was feedback. The students and the teachers do not give enough feedback. We were thinking about different ways of enhancing the dialogue between each other.
We, Soffa ry, hear a lot stuff that does not go to the teachers, which is unfortunate since many opportunities for giving feedback is available for the students such as boomerang, Megora service and the feedback forms of courses.
The teachers wish to get more feedback during the courses so that they could react to it more efficiently.

Moving to Metropolia Myllypuro campus is tentatively happening during summer 2018.

Professional registration will happen in the future online in the following website https://services.valvira.fi/landing.html